Platni promet

ZAKON O PLATNOM PROMETU 

(“Službeni glasnik RS“, br.43/2004, 62/2006, 111/2009- dr. Zakon 31/2011 I 139/2014 i dr – prečišćen tekst).

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

(“Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 – dr. zakon, 130/21 i 129/21 – dr. zakon).