Radni odnosi

“Ja lično ne verujem u slučajnosti. Uspešni ljudi su oni koji sami stvaraju svoje šanse. ” – George Bernard Shaw

 

ZAKON O RADU

(„Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18).

  • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE („Službeni glasnik RS“, br. 90/14 i 44/18 – dr. zakon).
ZAKON O AGENCIJSOKM ZAPOŠLJAVANJU

(„Službeni glasnik RS“, broj 86/19).

  • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD TE AGENCIJE („Službeni glasnik RS“, broj 96/19).
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

(„Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. zakon).

  • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI („Službeni glasnik RS“, broj 94/20).
ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

(„Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 91/19).

  • Nema podzakonskih akata.