Budžetski sistem

“Gledaj na tuđe mane jednako blagonaklono kao na sopstvene. “- Kineska poslovica

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU

(„Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 ,113/17, 95/18 i 31/19).

  • UREDBA O JEDNOSTAVNOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR („Službeni glasnik RS”, br. 116/13, 80/14, 12/15, 12/2016 – usklađeni din. izn. i 7/17 – usklađeni din. izn.).

 

• UREDBA O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR („Službeni glasnik RS”, br. 49/10 i 63/16).

• PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19 i 68/19).

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

(„Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. izn, 125/14 – usklađeni din. izn, 95/15 – usklađeni din. izn, 83/16, 91/16 – usklađeni din. izn, 104/16 – dr. zakon, 96/17 – usklađeni din. izn, 89/18 – usklađeni din. izn. i 95/18 – dr. zakon).

• USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA („Službeni glasnik RS”, broj 96/17).