Ostale oblasti

“Znati kako čekati je velika tajna uspeha. “- Joseph de Maistre

ZAKON O OBLIGACIONIM OBLASTIMA

(„Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/03 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/20).

ZAKON O FAKTORINGU

(„Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18).

ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU

(„Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05, 31/11 i 99/11 – dr. zakoni).

ZAKON O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU

(„Službeni glasnik RS”, br. 18/20 i 18/21).