Porezi

“Mrzim da plaćam poreze. Ali volim civilizovan život koji su mi dali.”- Oliver Wendell Holmes Sr.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

(„Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20).

 • PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21 i 127/21).
 • UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST („Službeni glasnik RS“, broj 124/04).
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO („Službeni glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 – dr. zakon).
 • UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 („Službeni glasnik RS“, br. 111/13 i 31/18).
ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(„Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon,112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21).

 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE ZA NOVONASTANJENOG OBVEZNIKA („Službeni glasnik RS“, broj 137/20).
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKA IZUZIMANJA ZA PRIMANJA PO OSNOVU POMOĆI ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, ORGANIZOVANE SOCIJALNE I HUMANITARNE POMOĆI, STIPENDIJA I KREDITA UČENIKA I STUDENATA, HRANARINA SPORTISTA AMATERA I PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA PO OSNOVU SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI („Službeni glasnik RS“, br. 31/01 i 5/05).
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA („Službeni glasnik RS“, broj 45/19).
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI („Službeni glasnik RS“, br. 101/16, 7/17 i 53/20).
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI („Službeni glasnik RS“, br. 23/14, 7/17 i 52/20).
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 82/06, 61/13, 74/13 – dr. pravilnik i 118/13 – dr. pravilnik).
 • PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI PREDUZETNICI U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE („Službeni glasnik RS“, broj 20/14).
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI („Službeni glasnik RS“, br. 94/19, 96/19 – ispr. i 156/20).
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI („Službeni glasnik RS“, br. 94/19, 96/19 – ispr. i 156/20).
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANjEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA(„Službeni glasnik RS“, br. 15/16, 20/18, 27/19, 67/22, 21/23).
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

(„Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21).

 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE” ZA 2021. GODINU („Službeni glasnik RS“, broj 24/21).
 • PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE („Službeni glasnik RS”, broj 93/19).
 • PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE („Službeni glasnik RS”, br. 116/04, 99/10, 104/18 i 8/19).
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA („Službeni glasnik RS”, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20 i 97/21).
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA („Službeni glasnik RS“, br. 30/15, 101/16, 44/18 – dr. zakon, 8/19, 94/19, 159/20 i 97/21).
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU “VAN DOHVATA RUKE” PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA („Službeni glasnik RS“, br. 61/13, 8/14, 94/19 i 95/21).
 • PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD („Službeni glasnik RS“, broj 78/18).
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA („Službeni glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka, 20/18 i 27/21).
 • PRAVILNIK O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM („Službeni glasnik RS”, br. 122/12, 104/18 i 161/20).
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

(„Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20).

 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI („Službeni glasnik RS”, broj 80/10 i 44/18 – dr. zakon).
 • PRAVILNIK O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU („Službeni glasnik RS”, br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10 i 44/18 – dr. zakon).
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU („Službeni glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispr.,14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19 i 132/21).