Privredna društva

“Neuspeh je predah za buduću pobedu. “- Mihailo Pupin

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(„Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21).

  • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU STARIM I UMETNIČKIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI, NAČINU SERTIFIKOVANJA ISTIH I VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE IZDATIH SERTIFIKATA (“Službeni glasnik RS”, broj 56/2012).
ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

(„Službeni glasnik RS“, br. 41/18 i 91/19).

  • Nema podzakonskih akata.
ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

 („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 83/14 i 31/19).

  • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU (“Službeni glasnik RS”, broj 42/2016) .
  • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA (“Službeni glasnik RS”, broj 75/2013).
ZAKON O STEČAJU

(„Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18).

  • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE PO UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE I SADRŽINI UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE („Službeni glasnik RS“, broj 57/18).