Finansijsko Ekonomski Biro

Vizija FEB-a je savremeni sistem poslovanja, koji se prilagodjava svim uslovima, a glavna odlika i prepoznatljivost se ogleda u korektnosti, ažurnosti i profesionalnosti, kako prema korisnicima, tako i prema državnim organima sa kojima sarađuje.

Kontaktirajte nas

060/0278-395

kancelarija@feb.rs

Brsjačka br. 18, Beograd

Za sve vaše nedoumice

Stvaramo mesto na kojem će potrebe klijenata za informacijama i uslugama biti zadovoljene na najbolji i najefikasniji način.

Računovodstvo

Knjigovodstvo i evidentiranje poslovnih promena na osnovu verodostojnih dokumenata. Kao širi pojam računovodstvo obuhvata prikupljanje, analizu i razvoj informacija o finansijskom stanju organizacije.Čine ga: knjigovodtsvo, računovodstveno planiranje, računovodstvene analize, računovodstvene kontrole i računovodstveno informisanje.

Podrška Startup-u

Podsticanje Start upu kroz podršku u vidu konsultacija. Mi smo prvi saveznik za preduzetnika jer smo podrška u svim fazama razvoja biznisa.

Obračun zarada (Payroll service)

Jedan od najznačajnijih troškova firme su zarade. U oblasti regulative zarada promene se dešavaju stalno kroz izmene: Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima. Naš tim je specijalizovan za sve vrste poslova koji se odnose na obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja fizičkih lica kao i sve prateće administrativne poslove.

Finansijsko izveštavanje i analiza poslovnih finansija

Finansijsko izveštavanje je deo računovodstva koji se bavi pripremom, izradom i objavljivanjem finansijsih izveštaja, kao i drugih finansijskih informacija.

Podrška za freelancere

Savetujemo freelancere kako da svoje angažovanje učinite poreski najefikasnijim po vas. Zajedno sa klijentom pronalazimo koji je to oblik registrovane delatnosti poreski efikasniji za vas od bilo kog ugovornog odnosa sa vašim ino klijentom (ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima).

Vođenje PDV evidencije i obračun PDV-a

PDV je jedan od najvažnijih poreza. PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na svaku isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvod dobara i uveden je u Srbiji 1.1.2005. godine.

060/0278-395

kancelarija@feb.rs

Preševska br. 13, Beograd

Hajde da izgadimo tvoj poslovni san!