Cenovnik naših usluga 

1. Računovodstvene, knjigovodstvene usluge

I.

Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, jeste u PDV-u

od 120 EUR

II.

Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, nije u PDV-u

od 80 EUR

IV.

Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, jeste u PDV-u

od 100 EUR

V.

Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u, usluge

od 50 EUR

VI.

Paušalno oporezovan preduzetnik

40 EUR

VII.

Preduzeće u mirovanju

40 EUR

VIII.

Preduzetnička radnja u mirovanju

20 EUR

*)  konkretne cene ovih usluga za svakog Klijenta preciziraju se Osnovnim  ugovorom

2. Ostale usluge (cena zavisi od obima)

I.

Savetovanje iz područja osnivanja preduzeća i radnji

od 20 EUR

II.

Savetovanje iz ostalih područja poslovanja Agencije
(za klijente Agencije sastavni je deo cene osnovne usluge)

od 20 EUR

III.

Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg
poreza na dohodak građana, Obrazac PPDG-2R

od 30 EUR

IV.

Odobrenje za privremeni boravak stranaca

od 20 EUR

V.

Dozvola za rad stranaca

od 20 EUR

3. Usluge osnivanja, statusnih promena, likvidacije i prestanka preduzeća i radnji

I.

Osnivanje preduzeća (doo)

od 120 EUR

II.

Osnivanje preduzetnika, preduzetničke radnje (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija…)

80 EUR

III.

Registracija promena kod preduzeća (promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala: povećanje)

50 EUR za prvu + 10 EUR za svaku sledeću promenu

IV.

Registracija promena kod preduzetnika (prijava početka obavljanja delatnosti; promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima)

40 EUR za prvu + 5 EUR za svaku sledeću promenu

V.

Prenos udela – promena osnivača – (doo)

100 EUR

VI.

Likvidacija preduzeća (doo)

150 EUR pokretanje postupka + 150 EUR okončanje postupka

VII.

Brisanje preduzetnika – preduzetničke radnje (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija…)

50 EUR

VIII.

Promena pravne forme – preduzetnik u privredno društvo

200 EUR