(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-494/2022-04 od 19.4.2023. god.)

Republika Srbija primenjuje ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 64 druge države ugovornice (u daljem tekstu: ugovor).

Kao jedan od uslova za primenu rešenja iz ugovora, nerezidentni primalac prihoda dužan je da domaćem isplatiocu prihoda prezentuje validnu potvrdu o rezidentnosti, odnosno:

˗ status rezidenta druge države sa kojom je zaključen ugovor nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda potvrdom o rezidentnosti overenom od strane nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, na obrascu propisanom ovim pravilnikom (član 3. stav 1. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti ˗ „Službeni glasnik RS“, br. 80/10 i 44/18 ˗ dr. zakon). Navedeno se odnosi na slučajeve u kojima nerezident, rezidentnost druge države ugovornice (matične države rezidentnosti) dokazuje na propisanom POR-2 obrascu Republike Srbije;

˗ status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (član 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – „Službeni glasnik RS“, br. 80/02 … 138/22)

Shodno navedenom, ukoliko nerezident status rezidenta druge države ugovornice (matične države rezidentnosti) dokazuje overenim prevodom potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (a ne na propisanom POR-2 obrascu Republike Srbije) suvereno je pravo nadležnog organa druge države ugovornice da propiše sadržinu, izgled i način izdavanja potvrde o rezidentnosti.

S tim u vezi, ukoliko nadležni organ druge države ugovornice (iz bilo kog razloga – ovo po sopstvenom nahođenju) potvrdu o rezidentnosti svojih rezidenata (pored papirne forme) izdaje i u elektronskom (ili isključivo u elektronskom) formatu,u cilju prihvatanja takve potvrde u Republicu Srbiji, potrebno je

da postupi na sledeći način:

1) Da nadležni organ Republike Srbije obavesti o tome da potvrde o rezidentnosti svojih rezidenata (pored papirne forme) izdaje i u elektronskom (ili isključivo u elektronskom) formatu (uz, ako to oceni potrebnim, propratno/dodatno pojašnjenje).

Navedeno obaveštenje, može biti učinjeno:

a) redovnom poštom, na adresu Ministarstva finansija (Sektor za fiskalni sistem – Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) ulica Kneza Miloša 20, Beograd; ili

b) neposrednim (elektronskim putem) obaveštavanjem nadležnog eksperta u Ministarstvu finansija (Sektor za fiskalni sistem – Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) na adresu: dejan.dabetic@mfi n.gov.rs;

2) Da dostavi (na jednom od prethodno opisana dva načina) blanko obrasce takvih (elektronskih) potvrda o rezidentnosti.

Nakon dobijanja navedenog obaveštenja (kao i blanko modelaobrasca elektronske potvrde o rezidentnosti) Ministarstvo finansija će (kao što je to bio slučaj i do sada – na osnovu prethodnog dogovora) o tome, blagovremeno, obavestiti Poresku  upravu.

Imajući u vidu navedeno, posebno ukazujemo da su nas, do sada, sledeće države obavestile o tome da njihovi nadležni organi potvrde o rezidentnosti svojih rezidenata (pored papirne forme) izdaju i u elektronskom (ili isključivo u elektronskom) formatu: Belgija, Velika Britanija, Gruzija, Estonija, Irska, Katar, Italija, Letonija, Malta, Mađarska, Rusija, Singapur, Slovenija, Hrvatska, Češka Republika, Španija.

Podrazumeva se da je Ministarstvo finansija (Sektor za fiskalni sistem ˗ Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) o proceduri izdavanja potvrda o rezidentnosti u Republici Srbiji, kao i o sadržini i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti Republike Srbije, na odgovarajući način (elektronskim putem) obavestilo nadležne organe država sa kojima je u primeni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (a takvu praksu će nastaviti i ubuduće).