Greške  koje se često dešavaju u praksi, vezane za ispravnost računa u delu podataka o primaocu kroz  mišljenja Ministarstva finansija :

Podaci o nazivu

U skladu sa članom 42. stav 4. tačka 1) i 3) Zakona o PDV, račun naročito sadrži podatke o nazivu izdavaoca i primaoca računa.

Naziv je karakteristični deo poslovnog imena po kome se to društvo razlikuje od drugih društava.

Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži naziv i pravnu formu.

Poslovno ime obavezno sadrži: naziv, pravnu formu, i mesto u kome je sedište društva.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-185/2022-04 od 5.7.2022. godine:

“Račun obveznika PDV – privrednog društva koji, pored ostalih propisanih podataka, sadrži poslovno ime, skraćeno poslovno ime ili samo naziv tog privrednog društva, odnosno privrednog društva kojem je račun izdat, smatra se računom na osnovu kojeg obveznik PDV – primalac može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, ako su ispunjeni ostali uslovi navedeni u Zakonu.”

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-2074/2010-04 od 30.08.2010. godine:

“Ako obveznik PDV – izdavalac računa u računu izdatom za izvršeni promet dobara ili usluga, kao podatak o nazivu primaoca računa, navede naziv koji ne odgovara nazivu iz Registra privrednih subjekata i evidencione prijave – Obrasca EPPDV, takav račun ne smatra se računom izdatim u skladu sa Zakonom, što znači da na osnovu tako izdatog računa obveznik PDV – primalac računa ne može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra, odnosno primljene usluge.”

Važno je da je na fakturi iskazan ispravan naziv izdavaoca i primaoca računa, koji odgovara nazivu u APR-u i evidencionoj prijavi – EPPDV, kako bi bilo ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza. Ukoliko je neki od ostalih elemenata poslovnog imena ili skraćenog poslovnog imena pogrešan (npr. pravna forma), a naziv je dobar, smatramo da nema osnova za osporavanje prava na odbitak.

Pogrešna oznaka pravne forme Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1882/2008-04 od 15.10.2008. godine:

“Ministarstvo finansija napominje da pogrešno iskazivanje oznake u poslovnom imenu privrednog društva – obveznika PDV (u delu računa koji se odnosi na podatke o nazivu obveznika PDV – primaoca računa), u konkretnom slučaju oznake “d.o.o.” umesto “a.d.”, u slučaju kada je privredno društvo – obveznik PDV izvršilo promenu pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, predstavlja nedostatak koji nema uticaja na pravo na odbitak prethodnog poreza.”

Slovne greške u nazivu Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-453/2010-04 od 10.02.2010. godine:

“Ministarstvo finansija napominje da u slučaju kada je prethodni učesnik u prometu – isporučilac dobara ili usluga za izvršeni promet izdao račun koji u delu koji se odnosi na podatak o nazivu obveznika PDV – izdavaoca računa sadrži slovnu grešku (u konkretnom slučaju, umesto slova “R” odštampano je slovo “T”), Ministarstvo finansija je mišljenja da se radi o nedostatku koji ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.”

Podatak o adresi Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-02246/2009-04 od 12.1.2010. godine:

“Kada je u aktu kojim je izvršena registracija privrednog subjekta – obveznika PDV, u delu koji se odnosi na poslovno sedište, navedeno mesto i opština, a u računu koji izdaje ovaj obveznik PDV za izvršeni promet kao podatak o adresi izdavaoca računa naveden podatak o opštini bez navođenja podatka o mestu, Ministarstvo finansija je mišljenja da je reč o nedostatku koji ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – primaoca računa.”

Nezvaničan stav Ministarstva u slučajevima kada je prilikom iskazivanja adrese naveden samo naziv ulice, ali ne i kućnog broja, jeste da je reč o nepotpunoj adresi koja može da predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Ukoliko izdavalac računa promeni adresu sedišta, na računima koje izdaje ukoliko greškom navede prvobitnu adresu neće predstvaljati problem za ostvarivanje prava odbitka prethodnog poreza.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1811/2009-04 od 22.10.2009. godine:

“Prema tome, kada obveznik PDV promeni adresu, računi koje izdaje drugom obvezniku PDV, odnosno računi koje prima od drugog obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu, od dana promene adrese treba da sadrže podatak o novoj adresi obveznika PDV.

Međutim, Ministarstvo finansija ukazuje da izdavanje računa koji sadrži prvobitnu adresu izdavaoca računa, odnosno primanje računa od prethodnog učesnika u prometu u kojem je navedena prvobitna adresa kao adresa primaoca računa, prema mišljenju Ministarstva finansija ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza primaoca računa.”